ترنم   


دیوانه ی سنگ چاه

همین علاقه ام

تا هزار عاقل این قوم

در شوق مصر

پیراهن از پی گرگ بدرند.

لینک
۱۳۸٦/۱٢/۳ - حسين